ALT ISLATMA (enurezis) NEDİR?

İdrar kontrolünün sağlanması beklenen yaşta istemsiz ve uygunsuz idrar kaçırmadır.

Enürezis Nokturnaçocuklar arasında yaygın bir problemdir. Beş yaşındaki çocukların %15’i tam olarak idrarını tutamaz. Monosemptomatik ve nonmonosemptomatik enürezis olmak üzere ikiye ayrılır ayrıca primer-sekonder olarak sınıflandırılabilir.

Sadece geceleri altını ıslatanlar monosemptomatik enürezis, gece altını ıslatmanın yanı sıra, gündüz de sıkışma, sık idrar yapma ve idrar kaçırma gibi aşırı aktif mesane semptomları olanlar ise non-monosemptomatik enürezis olarak tanımlanır.

Primer enürezis: Doğumdan itibaren idrar kontrolünün sağlanamamış olmasıdır.

Sekonder enüzeris: Tuvalet eğitimi tamamlandıktan sonra 6 aydan uzun bir süre kuru dönemin sonrasında idrar kaçırmanın başlamasıdır.             

Enürezis nokturna çocukluk çağında en sık karşılaşılan üriner sistem problemlerindendir. Olumsuz psikososyal yönünün yanı sıra getirdiği ekonomik yük, enürezisi ciddi bir sağlık problemi haline getirmektedir. Aileler genellikle okul öncesi dönemde bu durumu gelişimsel olarak algılayabilirken, okul çocuğu ve adölesan dönemde daha fazla tıbbi destek ihtiyacı duymaktadırlar.

ENÜREZİS NOKTURNA (ALTINI ISLATMA) NEDENLERİ?

  • Azalmış mesane kapasitesi,
  • Mesane disfonksiyonu,
  • Sinir sistemi olgunlaşmasında gecikme
  • Üst hava yolu tıkanıklığı
  • Uyku bozukluğu
  • Psikolojik faktörler
  • Genetik faktörler

ENÜREZİS NOKTURNA (ALTINI ISLATMA) TANI YÖNTEMLERİ

Enürezis farklı klinik seyri olabilen bir durum olmakla birlikte gece altını ıslatan çocuğun ilk değerlendirilmesinde tanı aşamasındaki amaç monosemptomatik olup olmadığını ayırt etmektir. Enürezis sınıflandırmasının yapılabilmesi, klinik tanı ve tedavi yönünden önemlidir. İyi bir anamnez almak hekimi doğru yönlendirmede birinci basamaktır.

Hastalardan alınan öykü ile işeme alışkanlıkları, dışkılama alışkanlıkları, sıvı tüketimleri, uyku özellikleri, psikolojik durumları, ailede monosemptomatik enürezis öyküsü araştırılır.

Objektif bir veri elde etmek için çocukların en az 2 gün idrar sıklığı ve miktarı, varsa kaçırma zamanları, işeme günlükleri ile kaydedilmelidir. Gece kaçırma için ise bir hafta süre ile bu çizelgenin tutulması idealdir. İşeme günlüğü, ek değerlendirme gereken durumları ve nonmonosemptomatik enürezisli çocukları saptamada faydalıdır

ENÜREZİS NOKTURNA (ALTINI ISLATMA) TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Tedavi yaklaşımı işeme bozukluğunun tipi ve çocuğun yaşıyla yakından ilişkilidir. Tedavi hasta ilk görüldüğü anda başlar. İlk seçilecek yöntem non farmakolojik yöntem olmalıdır. Non farmakolojik tedavi davranış değiştirme, işeme günlüğü, işeme önerileri, diyet, pelvik taban egzersizleri (Kegel), biofeedback, temiz aralıklı kateterizasyondur. Davranış değiştirme ve işeme günlüğü tutulması çocuğun ve ailenin tedaviye katılımını sağlar. Ayrıca düzenli aralıklarla tuvalete gitmesini önermek, işeme sırasında uygun pozisyon ve ikili işeme ile mesanenin tam boşalmasına olanak vermek çok önemlidir. Hastanın günlük tükettiği su miktarı, günlük idrar miktarı, diyet anamnezi özellikle günlük sıvı ve lif tüketimi gözden geçirilmelidir.

Enüreziste uygulanan tedavi yöntemleri genel olarak şu başlıklar altında incelenebilir;

1. Hekim ve ailenin işbirliği

2. Gece uyandırma ve kaldırma

3. Sıvı kısıtlanması

4. Ödüllendirme

5. Kayıt tutma

6. Tuvalet eğitimi

7. Şartlandırma tedavisi (alarm sistemi)

8. Farmakoterapi

9. Psikoterapi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.