Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Sağlık hepimiz için en önemli değerdir. Varlığında anlayamadığımız sağlığımızın kıymetini kaybedince anlar hastalandığımız zaman mutluluğumuzda ne kadar önemli bir payı olduğunu fark ederiz. Tüm bu hakların amacı Medigold Sultan Hastanesinde ‘‘insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını’’ ve sizlerle sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede sunulmasını sağlamaktır.

Hakları

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.


Bilgilendirme ve Onay Hakkı
Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri, önerilen tıbbı girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatiflerini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle
tam bilgi alma hakkına sahiptir. Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak tedaviye karar verme hakkına sahiptir.
Hastamız bu hakkı kullandığı takdirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.


Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktoru, uygulanabilir düzeyde hemşire ve diğer sağlık personelinin kimliklerini, görev ve ünvanlarını bilme, seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.


Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı
Hastalarımız tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.


Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı
Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir


Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı
Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.


Saygı Görme Hakkı
Hastalarımız her zaman ve her türlü koşulda kişisel itibarları korunarak saygılı, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.


Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı
Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.


Güvenlik Hakkı
Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.


Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı
Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.


Şikayet / Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı
Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

Sorumlulukları

Bilgi Verme
Tıbbı hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere, sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermek.


Önerilere Uyma
Tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.


Planlanan Tedaviyi Reddetme
Doktor tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.


Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma
Hastane kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.


Saygı Gösterme
Hastane içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.


Enfeksiyon Kontrol
Hasta ve hasta yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.


Ödeme Sorumluluğu
Ödemelerini kendileri yapacak olan hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur.
Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hasta ve yakınlarımızın bunu ödeme sorumluğu vardır.


Hasta Ziyaretçisi
Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.


Uygunsuz Talep
Hasta, yetkili doktoru tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesi veya uygulama yapılmasını talep etmemelidir.